کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید بدون سانسور ناپلئون هیل

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید تحول عظیمی در تغییر باورهای مردم ایجاد کرد. ذهن های فقیری که سالها با باورهای فقر و نداری زندگی خود را سپری می کردند و درمانی برای آن نداشتند . تا کنون کتابی با این قدرت در زمینه ثروت نتوانسته روح و روان مخاطب را تا این حد تحت تاثیر خود قرار دهد. 

اگر به کتابخانه افراد ثروتمند و کارآفرین نگاهی بیندازیم در آن شکی نیست کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید را خواهید دید چون انها هم این کتاب را جزو بهترین کتاب روانشناسی انگیزشی می دانند زیرا تحول مالی و رسیدن به ثروت را به خوبی آموزش می دهد.

خرید کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید بدون سانسور

شما با مطالعه این کتاب شکی نداشته باشید دیدگاهتان نسبت به ثروت و راه های ثروتمند شدن ۳۶۰ درجه تغییر خواهد کرد. همه ما از کودکی باورهای مخربی نسبت به پول داشتیم فکر می کردیم اگر ثروتمند شویم از خداوند دور می شویم افراد ثروتمند افراد مغرور از خدا دوری هستند اما با خواندن این کتاب می دانید که اینها همه باورهای محدود کننده هستند که مانع ثروتمند شدن ما شده اند.

چرا باید این کتاب را خواند؟

سوال بسیار خوبی است ! چون افرادی که به مطالعه علاقه دارند قبل از مطالعه هر کتاب دوست دارند که هدف از خواندن کتاب را بدانند و از خواندن کتاب چه چیزی عایدشان می شود. یا اینکه تمایل دارند بدانند با خرید کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید آیا واقعا تغییری در زمینه مالی احساس می کنند؟ آیا با تغییر فکر باعث ایجاد تغییراتی در درآمد می شود؟

اینها همگی سوالهایی هستند که فرد از خود  میپرسد اما ما به شما این یقین را می دهیم نه تنها باور شما نسبت به پول کاملا تغییر می کند بلکه از لحاظ مالی بسیار تغییر خواهید کرد. در نظر داشته باشید همه چیز از فکر آغاز می شود و فکر نیز باعث تغییر باورها می شود .

وقتی باور شما راجع به پول تغییر می کند طبیعی است که ایده ایی به ذهن شما خطور می کند که شما را به سمت ثروت بیشتر سوق می دهد. پس به یاد داشته باشید که همه چیز از فکر اغاز می گردد و به هرچیزی که فکر کنید همان وارد زندگیتان می شود.

بخشی از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﺪ؟

وﻗﺘﯽ ھﻨﻠﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ھﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن روح ﺧﻮد ھﺴﺘﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﻢ, ﻣﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن روح ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺪرت را دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را کنترل ﮐﻨﯿﻢ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎری ﮐﻪ در ذھﻦ ﺧﻮد دارﯾﻢ ﻋﺠﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ و وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﮑﺎر ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎری دارﻧﺪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

با هم نگاهی به دیگر صفحات می اندازیم ، ناپلئون هیل در ادامه کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید می نویسد او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﺛﺮوت ﮐﻼن ﺑﺎﯾﺪ اذھﺎن ﺧﻮد را از اشتیاق اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ طﺎﻟﺐ ﭘﻮل ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ذھﻨﯿﺖ ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻣﺎ را ﺑﻪ طﺮﺣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ھﻨﻠﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﺒﻮد, او ﺷﺎﻋﺮ بود , او ﺑﻪ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ, واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ ﻣﯿﮕﻔﺖ و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﺧﻮد را ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺷﻌﺎرش را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از اﺣﺎطﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮش اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎرا ﻣﻘﺪر ﻣﯿﺴﺎزد. ناپلئون هیل در این کتاب عقیده دارد که ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ , ﺑﺪﯾﻊ روﺷﮭﺎی , رھﺒﺮان و ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ و روﺷﮭﺎی آﻣﻮزش ﺟﺪﯾﺪ , ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ روﺷﮭﺎی ﺑﺪﯾﻊ , ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪ و ادﺑﯿﺎت , ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺘﺤﻮل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻓﯿﻠﻤﮭﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ باﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮ داﺷﺘﻦ ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺧﻮاﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽ وﺳﻮاس ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد . در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺖ کنیم.

خرید کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

در تمامی کتابخانه ها کتاب های زیادی را بررسی کردیم تا نسخه بدون سانسور کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید را پیدا کنیم در یک فروشگاه نسخه کامل کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید را یافتیم که لینک خرید آن را برایتان در پایین گذاشتیم تا در صورت لزوم آن را خرید و سفارش دهید . 

[button color=”red” size=”medium” align=”center” link=”https://affstat.adro.co/click/1dc01224-50d6-437d-b8be-2533fbd36b00″ icon=”” target=”true” nofollow=”false”]هم اکنون سفارش میدهم[/button]

 

معرفی بهترین کتاب های روانشناسی

شاید بخواهید نگاهی به بهترین کتاب های روانشناسی از دیدگاه مخاطبان و کتابدارها بیندازید . ما تمامی کتاب هایی که می تواند زندگی شما را تغییر دهد را همراه با خلاصه ای از آن را به صورت کلیپ آماده کرده ایم که می توانید مشاهده نمائید.

Support

ایمان کرامتی سلام خدمت شما، ایمان هستم مدیر و موسس آیکاوب، بیش از 6 سال هست تو حوزه وب هستم و در کنار وبلاگ نویسی و طراحی سایت و همچنین برنامه نویسی اندروید در زمینه شبکه و دوربین های مداربسته نیز فعالیت دارم. خوشحال میشم اگه سوالی داشته باشید با بنده مطرح کنید.

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید